Lịch sự kiện

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM)

  15 tháng 5 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM WG)

  12 tháng 5 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị mạng lưới các Trung tâm GGHB ASEAN (APCN)

  Đang cập nhật!

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Tư lệnh Không quân các nước ASEAN (AACC)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Đà Nẵng

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Quan chức Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADSOM+)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Quan chức Quốc phòng ASEAN (ADSOM)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội thảo NADI

  Đang cập nhật!

  TP. Hồ Chí Minh

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Chính sách An ninh ARF (ASPC)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

vietnam2020@mod.gov.vn


 Lịch sự kiện

15 tháng 5 năm 2020

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

Đang cập nhật!

Hội thảo NADI

  TP. Hồ Chí Minh

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến