Lịch sự kiện

Hội nghị những người đứng đầu tình báo ASEAN (AMIM)

  Ngày 22 tháng 9 năm 2020

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Cục trưởng Tác chiến ASEAN (AMOM)

  Ngày 16 tháng 9 năm 2020

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị trực tuyến Chính sách An ninh ARF (ASPC)

  08 tháng 7 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+)

  07 tháng 7 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Đối thoại trực tuyến Quan chức Quốc phòng ARF (ARF DOD)

  01 tháng 7 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+ WG)

  30 tháng 6 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM)

  15 tháng 5 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM WG)

  12 tháng 5 năm 2020

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


 Lịch sự kiện

Ngày 10 tháng 12 năm 2020

Lễ Kỷ niệm 10 năm ADMM+

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 09 tháng 12 năm 2020

Chương trình Khách mời nước Chủ tịch

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến