Lịch sự kiện

Hội nghị mạng lưới các Trung tâm GGHB ASEAN (APCN)

  Đang cập nhật!

 

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Tư lệnh Không quân các nước ASEAN (AACC)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Đà Nẵng

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Quan chức Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADSOM+)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Quan chức Quốc phòng ASEAN (ADSOM)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Hà Nội

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội thảo NADI

  Đang cập nhật!

  TP. Hồ Chí Minh

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Chính sách An ninh ARF (ASPC)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội thảo An ninh hàng hải

  Đang cập nhật!

  Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

vietnam2020@mod.gov.vn


Diễn tập an ninh hàng hải ASEAN lần thứ 2 (AMNEX 2)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN (ANCM-14)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN (ACDFM)

  Đang cập nhật!

  Thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa

vietnam2020@mod.gov.vn


 Lịch sự kiện

Ngày 10 tháng 12 năm 2020

Lễ Kỷ niệm 10 năm ADMM+

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 09 tháng 12 năm 2020

Chương trình Khách mời nước Chủ tịch

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến