Lịch sự kiện

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 17 tháng 11 năm 2020

Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến