Lịch sự kiện

08 tháng 7 năm 2020

Hội nghị trực tuyến Chính sách An ninh ARF (ASPC)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

01 tháng 7 năm 2020

Đối thoại trực tuyến Quan chức Quốc phòng ARF (ARF DOD)

 

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến