Web Content Viewer

Tổng quan ASEAN

30/10/2019 | 10:07

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ASEAN

1. Thành lập:

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 08/8/1967 tại Băng-cốc, Thái Lan với sự tham gia của 5 quốc gia thành viên ban đầu là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Năm 1984, ASEAN kết nạp thêm Bru-nây Đa-rút-xa-lam. Ngày28/7/1995 Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội. Ngày 23/7/1999 ASEAN kết nạp Lào và Mi-an-ma. Ngày 30/4/1999, Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN, hoàn thành giấc mơ về một ASEAN bao gồm tất cả các quốc gia Đông Nam Á.

2. Mục tiêu:

2.1. Tuyên bố ASEAN (hay còn gọi là Tuyên bố Băng-cốc) năm 1967 nêu rõ mục tiêu và mục đích của ASEAN như sau:

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua những sáng kiến chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác nhằm củng cố nền tảng cho một cộng đồng thịnh vượng và hòa bình của các quốc gia Đông Nam Á.

- Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua tôn trọng công lývà pháp quyền trong mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc;

- Thúc đẩy hợp tác tích cực và hỗ trợ lẫn nhau về các vấn đề cùng quan tâm trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, kỹ thuật, khoa học và hành chính;

- Hỗ trợ lẫn nhau dưới các hình thức đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, chuyên môn, kỹ thuật và hành chính;

- Hợp tác hiệu quả hơn nhằm sử dụng tốt hơn ngành nông nghiệp và công nghiệp mở rộng thương mại, bao gồm việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế, cải thiện các phương tiện giao thông, liên lạc, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân;

- Thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á; và

- Duy trì hợp tác chặt chẽ cùng có lợi với các tổ chức quốc tế và khu vực có tôn chỉ và mục đích tương tự, và tìm kiếm các phương thức để có thể hợp tác chặt chẽ hơn gữa các tổ chức này.

2.2. Hiến chương ASEAN, văn kiện pháp lý quan trọng của ASEAN năm 2008 đã khẳng định lại các mục tiêu cơ bản trên, đồng thời bổ sung thêm 15 mục tiêu

(http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Vietnam.pdf) mới nhằm phù hợp với tình hình.

3. Nguyên tắc cơ bản: Điều 2 Hiến chương ASEAN khẳng định lại các nguyên tắc cơ bản nêu trong Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác tại Đông Nam Á (TAC) năm 1976, đồng thời bổ sung thêm một số nguyên tắc mới (http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Vietnam.pdf ).

4. Các mốc phát triển chính của ASEAN

 8/8/1967         ASEAN chính thức được thành lập với 5 thành viên

2/1976             Hội nghị Cấp cao ASEAN đầu tiên được tổ chức

1/1984             Bru-nây gia nhập ASEAN

1994                Lập Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)

1/1992           Ký Hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và Thỏa thuận về Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA)

7/1995             Việt Nam gia nhập ASEAN

7/1997             Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN

12/1997           Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 đầu tiên được tổ chức

4/1999          Cam-pu-chia chính thức gia nhập ASEAN, đưa ASEAN trở thành một tổ chức khu vực gồm 10 thành viên Ðông-Nam Á

12/2005         Hội nghị Cấp cao Ðông Á (EAS) đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Ðộ, Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân

11/2007          Hiến chương ASEAN ra đời

31/12/2015    Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập


HIẾN CHƯƠNG ASEAN

Văn kiện pháp lý quan trọng của ASEAN năm 2008đã khẳng định lại các mục tiêu cơ bản trên, đồng thời bổ sung thêm 15 mục tiêu (http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Vietnam.pdf) mới nhằm phù hợp với tình hình.


PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

- Phương thức ra quyết định: tham vấn và đồng thuận. Mọi vấn đề của ASEAN đều phải tham vấn tất cả các nước thành viên ASEAN và quyết định chỉ được thông qua khi tất cả các nước thành viên nhất trí hoặc không phản đối.

- Tiệm tiến và thoải mái với tất cả các bên: hợp tác khu vực phải được tiến hành từng bước, bảo đảm phù hợp với lợi ích, khả năng của các nước và tất cả đều có thể tham gia, không thành viên nào bị “bỏ lại”.

- Trong quan hệ với các đối tác, các quốc gia thành viên sẽ phối hợp và nỗ lực xây dựng lập trường chung cũng như tiến hành các hoạt động chung trên cơ sở thống nhất và đoàn kết, tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc đề ra trong Hiến chương ASEAN (điều 41)

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Bộ máy hoạt động của ASEAN hiện nay được quy định chi tiết trong Hiến chương.

http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Vietnam.pdf


 Lịch sự kiện

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN (ACAMM)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM- Retreat)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Ô-xtrây-li-a

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến