Web Content Viewer

 Lịch sự kiện

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN (ACAMM)

  Ngày 12 tháng 11 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM- Retreat)

  Ngày 10 tháng 11 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Ô-xtrây-li-a

  Ngày 10 tháng 11 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc

  Ngày 10 tháng 11 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG)

  Ngày 25 tháng 10 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng (ADSOM-Plus WG)

  Ngày 11 tháng 6 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 15 (ADMM-15)

  Ngày 15 tháng 6 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng lần thứ 8 (ADMM-Plus 8)

  Ngày 16 tháng 6 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Trung Quốc

  Ngày 16 tháng 6 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


Đối thoại Quan chức Quốc phòng Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF DOD)

  Ngày 21 tháng 5 năm 2021

  Trực tuyến

vietnam2020@mod.gov.vn


 Lịch sự kiện

Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN (ACAMM)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM- Retreat)

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

Ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Ô-xtrây-li-a

  Trực tuyến

  vietnam2020@mod.gov.vn

 Hỗ trợ trực tuyến